Vad innebär intresseavvägning vid kamerabevakning?

Person Watching Footage On Tablet With Security Equipment

Vad innebär intresseavvägning vid kamerabevakning?

Vi hör ofta begreppet intresseavvägning användas i samband med kamerabevakning – men vad är det egentligen? SäkerhetsBranschens kamerasektion reder ut begreppet och listar vad du behöver tänka på när du kamerabevakar med intresseavvägning som rättslig grund.

Kamerabevakning handlar oftast om personbevakning och faller därför inom regelverken Dataskyddsförordningen (GDPR) och vår svenska Kamerabevakningslag (KBL).

Kamerabevakning måste ha en rättslig grund

I Dataskyddsförordningen kan vi läsa om de sex grundprinciperna som ska följas vid personuppgiftsbehandling, och det är i principen om laglighet, korrekthet och öppenhet som vi stöter på kravet om att alla behandlingar ska ha en rättslig grund. Det finns sex olika rättsliga grunder att välja mellan; samtycke, avtal, intresseavvägning, rättslig förpliktelse, myndighetsutövning och grundläggande intresse.

Vad innebär intresseavvägning?

Intresseavvägning innebär att den personuppgiftsansvariga får behandla personuppgifter utan den registrerades samtycke om den personuppgiftsansvarigas intressen väger tyngre än den registrerades, och om behandlingen är nödvändig för det aktuella ändamålet.

Det här behöver du veta innan du kamerabevakar

När SäkerhetsBranschens kamerabevakningssektion träffade jurister på Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) i april togs det upp tre punkter att tänka på när man kamerabevakar med intresseavvägning som rättslig grund.

1. Gör en egen utredning som visar på verkligt behov.

Tips! Använd IMYs framtagna excel-mall för incidentrapportering. Du kan ladda ner mallen här: https://www.imy.se/link/21e774f77c6d48a0809f7a84a636f04d.aspx

2. Dokumentera din bedömning. Ju större integritetsintrånget är desto tyngre bevakningsintresse måste kunna påvisas.

3. Ha rutiner på plats för att utvärdera bevakningen och göra en ny intresseavvägning. Bevakning får inte pågå år efter år utan ny bedömning eller översyn.

I korthet, innan du kamerabevakar:

  • Definiera ändamål
  • Fastställ rättslig grund
  • Dokumentera
  • Informera
  • Ha en genomtänkt policy på plats

Slutligen, ha en policy och rutiner på plats, exempelvis:

  • Vem har tillgång till uppgifterna?
  • Hur skyddas uppgifterna?
  • Vilken lagringstid behöver vi?
  • Hur gallras uppgifterna?
  • När och hur görs en förnyad bedömning?

Vill du lära dig mer om intresseavvägning och andra regler för kamerabevakning? Gå vår kurs för Behörig Ingenjör Kamerabevakningssystem där du bland mycket annat får lära dig om regler och lagar kring kamerabevakning. Du hittar all information och kursdatum på https://www.sakerhetsuniversitetet.se/education-type/behorig-ingenjor-kamerabevakningssystem/.